Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Instalacja LAMP (Linux+Apache+Mysql+PHP) w Ubuntu

W Ubuntu 16.04 i wyższym instalujemy następujące pakiety: sudo apt-get install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql php-mbstring
sudo apt-get install libcurl3-dev php-curl php-gd php-sqlite3

W Ubuntu 15.10 i niższym instalujemy następujące pakiety: sudo apt-get install apache2 php5-mysql php5-sqlite libapache2-mod-php5 mysql-server
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl php5-mcrypt php5-gd

Konfigurujemy Apache2, plik: /etc/php5/apache2/php.ini Ustawić display_errors=On
Dodać wpisy lub upewnić się, że już są:
extension=mysql.so
extension=mysqli.so
extension=curl.so

Włączyć modrewrite: sudo a2enmod rewrite
Sprawdzić czy włączone: apache2ctl -M
Dodać obsługę htaccess: Edytować /etc/apache2/sites-available/default i zmienić wszystkie wystąpienia:
AllowOverride None na AllowOverride All
Zrestartować apacha: sudo service apache2 restart

Dodanie nowej site do apacha, dostępnej pod wyszczególnionym adresem lokalnym

Najpierw utwórz katalog, w którym strona ma się znajdować, np: sudo mkdir /var/www/mysite

Utwórz plik konfiguracyjny mysite w katalogu /etc/apache2/sites-available

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/mysite
  ServerName local.mysite

  DocumentRoot /var/www/mysite
  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>
  <Directory /var/www/mysite>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>

  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
    AllowOverride All
    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  LogLevel warn
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Do pliku /etc/hosts dodaj linijkę: ::1 local.mysite

Włącz dostępność nowej strony w Apachu: sudo a2ensite mysite

Zrestartuj Apacha, żeby załadował nową stronę: sudo service apache2 restart

Od tej chwili pod adresem local.mysite w przeglądarce będzie dostępna nasza strona.